Raport bieżący nr 26/2011

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp od informacji poufnych

Tytuł raportu: Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp od informacji poufnych
Data: 13.05.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2011

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób maj¹cych dostêp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 13 maja 2011 r. zawiadomienie od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą (niebędącej członkiem Zarządu), znajdującej się obecnie w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, która posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Spółki oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jej rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, w którym poinformowano że osoba ta w wyniku transakcji sprzedaży zbyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 11 maja 2011 r. 90.449 akcji Spółki, w tym:

- 2.671 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,37 złotych za akcję,

- 87.778 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,36 złotych za akcję.