Raport bieżący nr 27/2011

Projekt uchwały dotyczącej pkt.8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 czerwca 2011 roku przedstawiony przez akcjonariusza

Tytuł raportu: Projekt uchwały dotyczącej pkt.8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 czerwca 2011 roku przedstawiony przez akcjonariusza
Data: 01.06.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2011

Projekt uchwały dotyczącej pkt.8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 czerwca 2011 roku przedstawiony przez akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 1 czerwca 2011 roku akcjonariusz Spółki, ING Otwarty Fundusz Emerytalny, zgłosił zmieniony projekt uchwały dotyczącej pkt.8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 czerwca 2011 roku. W załączeniu projekt zgłoszonej uchwały oraz uzasadnienie uchwały przedstawione przez akcjonariusza.

PODSTAWA PRAWNA:

§ 38 ust. 1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim