Raport bieżący nr 27/2011/K

Korekta do raportu bieżącego nr 27/2011 z dnia 1 czerwca 2011

Tytuł raportu: Korekta do raportu bieżącego nr 27/2011 z dnia 1 czerwca 2011
Data: 01.06.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2011

Korekta do raportu bieżącego nr 27/2011 z dnia 1 czerwca 2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii SA ("Spółka") przesyła niniejszym korektę do raportu bieżącego Nr 27/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. zawierającego zgłoszoną przez akcjonariusza ING Otwaty Fundusz Emerytalny propozycję projektu uchwały dotyczącej pkt. 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 2 czerwca 2011 roku.

W raporcie Nr 27/2011 Spółka omyłkowo wykreśliła jedno zdanie znajdujące się w par. 2 punkt 2 propozycji uchwały przysłanej przez akcjonariusza:

"Wybór metody i warunków nabycia podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą."

W załączeniu Spółka przesyła poprawną treść projektu uchwały zgłoszoną przez akcjonariusza.