Raport bieżący nr 30/2011

Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego

Tytuł raportu: Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego
Data: 20.06.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 30/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 20 czerwca 2011 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 13 czerwca 2011 roku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców ("KRS") podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Powyższy wpis dotyczy emisji 1.583.739 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 złotych każda, wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego na skutek wykonania opcji przyznanych zgodnie z planem premiowania akcjami Netii (por. raporty bieżące nr 20/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. i nr 15/2011 z dnia 14 marca 2011 r).

Wysokość kapitału zakładowego ujawniona w KRS po rejestracji zmiany wynosi 391.042.968 złotych i dzieli się na 391.042.968 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, w tym na 1.704.615 akcji zwykłych na okaziciela serii K. Akcje serii K wyemitowane do dnia podjęcia uchwały nr 29 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26 maja 2010 roku zostały, zgodnie z tą uchwałą, oznaczone jako akcje serii B. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 391.042.968 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna

§ 15 w związku z § 5 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)