Raport bieżący nr 33/2011

Informacja Poufna – rozpoczęcie programu nabywania akcji własnych

Tytuł raportu: Informacja Poufna – rozpoczęcie programu nabywania akcji własnych
Data: 16.08.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 33/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia") w wykonaniu uchwały Nr 18 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 czerwca 2011 r. (patrz Raport bieżący nr 28/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r.) informuje, że zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, podjął decyzję o rozpoczęciu programu odkupu akcji własnych przez Spółkę ("Program Odkupu").

Warunki Programu Odkupu są następujące:

1. Nabywanie akcji własnych Spółki zostanie dokonane zgodnie z procedurą przewidzianą w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych ("Rozporządzenie").

2. Akcje Spółki będą nabywane w celu ich umorzenia. Po zakończeniu Programu Odkupu Zarząd Spółki zgłosi do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwałę w sprawie umorzenia akcji nabytych przez Spółkę w ramach Programu Odkupu.

3. Odkup akcji własnych w ramach Programu Odkupu rozpocznie się w dniu 17 sierpnia 2011 r. Program Odkupu trwać będzie do dnia nabycia wszystkich akcji przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ramach Programu Odkupu lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na Program Odkupu, jednakże nie dłużej niż do dnia 2 czerwca 2013 r. Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej może skrócić okres trwania Programu Odkupu.

4. Spółka może nabyć w ramach Programu Odkupu akcje stanowiące nie więcej niż 2,5% kapitału zakładowego Spółki, w wysokości ustalonej na ostatni dzień trwania Programu Odkupu.

5. Spółka przeznaczyła na nabywanie akcji własnych w ramach Programu Odkupu kwotę do 60,000,000 zł.

6. Maksymalna cena za nabywane akcje Spółki nie może być wyższa niż 8 zł za akcję oraz nie może być wyższa od większego z następujących parametrów: (i) ceny ostatniej niezależnej transakcji lub (ii) najwyższej bieżącej niezależnej oferty, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Rozporządzenia.

7. Minimalna cena jednostkowa za nabywaną akcję Spółki nie może być niższa niż 3 zł.

8. Spółka nie może nabywać swoich akcji w transakcjach pakietowych lub transakcjach poza rynkiem regulowanym.

9. Spółka, w każdym dniu trwania Programu Odkupu, może nabywać akcje w liczbie stanowiącej do 25% średniego dziennego wolumenu obrotu na rynku regulowanym w okresie 20 dni poprzedzających dzień zakupu. W przypadku niskiej płynności akcji, Spółka może nabywać akcje w ilości stanowiącej do 50% średniego dziennego wolumenu obrotu pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25% średniego dziennego wolumenu obrotu oraz podania tej informacji do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

10. Zarząd Spółki może, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, podjąć decyzję o zmianie warunków Planu Odkupu, w szczególności trybu nabywania akcji Spółki, liczby akcji objętej Programem Odkupu oraz kwot przeznaczonych na Program Odkupu w zakresie upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie Spółki.

11. W trakcie realizacji Programu Odkupu Spółka będzie podawać w formie raportów bieżących informacje o stanie realizacji Programu Odkupu (w zakresie wymaganym w treści art. 4 ust. 3 i 4 Rozporządzenia) oraz wszelkie informacje o zmianach w realizacji Programu Odkupu.

12. Program Odkupu prowadzony będzie przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., który będzie podejmował niezależne decyzje dotyczące nabywania akcji Spółki w ramach Programu Odkupu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539).