Raport bieżący nr 34/2011

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

Tytuł raportu: Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych
Data: 17.08.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 34/2011

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 16 sierpnia 2011 r. zawiadomienie od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą (niebędącej członkiem Zarządu), która posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Spółki oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jej rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, w którym poinformowano, że osoba ta w wyniku transakcji sprzedaży zbyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 9 sierpnia 2011 r. 10.206 akcji Spółki, w tym:

• 8.054 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 4,55 złotych za akcję,

• 2.152 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 4,56 złotych za akcję.