Raport bieżący nr 35/2011

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 17 sierpnia do 23 sierpnia 2011 roku (35/2011)

Tytuł raportu: Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 17 sierpnia do 23 sierpnia 2011 roku (35/2011)
Data: 24.08.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 35/2011

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 17 sierpnia do 23 sierpnia 2011 roku (35/2011)

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Netii S.A. ("Spółka" lub "Netia") informuje, iż w okresie od 17 sierpnia do 23 sierpnia 2011 roku Spółka nabyła za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. 1 174 752 akcje własne, każda o wartości nominalnej 1 złoty, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nabyte akcje własne Spółki dają łącznie 1 174 752 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i stanowią 0,30% kapitału zakładowego Spółki. Średnia cena odkupu akcji we wskazanym okresie wyniosła 4.88 złotych. Szczegółowe dane (data i godzina transakcji/ilość nabytych akcji/cena) każdej z transakcji zawartych w ww. okresie znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Spółka kontynuuje nabywanie akcji własnych w ramach ogłoszonego przez Spółkę w dniu 16 sierpnia 2011 roku programu odkupu akcji własnych (patrz Raport bieżący nr 33/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.) w celu ich umorzenia ("Program").

Od dnia rozpoczęcia nabywania akcji w ramach Programu tj. 17 sierpnia 2011 r., Spółka nabyła łącznie 1 174 752 akcji własnych. Akcje własne nabyte przez Spółkę od dnia rozpoczęcia Programu dają łącznie 1 174 752 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i 0,30 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,30% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Program trwać będzie do dnia nabycia wszystkich akcji przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ramach Programu lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na Program, jednakże nie dłużej niż do dnia 2 czerwca 2013 r. Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej może zmienić warunki lub tryb nabywania akcji w ramach Programu w tym skrócić okres trwania Programu.

Podstawa Prawna: art. 4 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z dnia 23 grudnia 2003).