Raport bieżący nr 38/2011

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

Tytuł raportu: Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych
Data: 07.09.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 38/2011

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 7 września 2011 r. zawiadomienie od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą (niebędącej członkiem Zarządu), która posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Spółki oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jej rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, w którym poinformowano, że osoba ta w wyniku transakcji sprzedaży zbyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniach 1, 2 i 6 września 2011 r. łącznie 7.500 akcji Spółki, w tym:

i) w dniu 1 września 2011 r.:

• 2.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,06 złotych za akcję,

ii) w dniu 2 września 2011 r.:

• 2.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,04 złotych za akcję,

• 2.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,05 złotych za akcję,

iii) W dniu 6 września 2011 r.:

• 1.500 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,00 złotych za akcję