Raport bieżący nr 39/2011

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 31 sierpnia do 6 września 2011 roku

Tytuł raportu: Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 31 sierpnia do 6 września 2011 roku
Data: 07.09.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 39/2011

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 31 sierpnia do 6 września 2011 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia") informuje, iż w okresie od 31 sierpnia do 6 września 2011 roku Spółka nabyła za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. 1.146.103 akcji własnych, każda o wartości nominalnej 1 złoty, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nabyte akcje własne Spółki dają łącznie 1.146.103 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i stanowią 0,29% kapitału zakładowego Spółki. Średnia cena odkupu akcji we wskazanym okresie wyniosła 5,04 złotych. Szczegółowe dane (data i godzina transakcji/ilość nabytych akcji/cena) każdej z transakcji zawartych w ww. okresie znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Spółka kontynuuje nabywanie akcji własnych w ramach ogłoszonego przez Spółkę w dniu 16 sierpnia 2011 roku programu odkupu akcji własnych (patrz Raport bieżący nr 33/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.) w celu ich umorzenia ("Program").

Od dnia rozpoczęcia nabywania akcji w ramach Programu tj. 17 sierpnia 2011 r., Spółka nabyła łącznie 2.850. 481 akcji własnych. Akcje własne nabyte przez Spółkę od dnia rozpoczęcia Programu dają łącznie 2.850.481 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i 0,73% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,73% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Program trwać będzie do dnia nabycia wszystkich akcji przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ramach Programu lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na Program, jednakże nie dłużej niż do dnia 2 czerwca 2013 r. Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej może zmienić warunki lub tryb nabywania akcji w ramach Programu w tym skrócić okres trwania Programu.

Podstawa Prawna: Art. 4 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z dnia 23 grudnia 2003).