Raport bieżący nr 40/2011

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K

Tytuł raportu: Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K
Data: 08.09.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 40/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd na dopuszczenie do obrotu akcji serii K, Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia") informuje, iż uchwałą nr 1162/2011 z dnia 7 września 2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić z dniem 14 września 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 18.418 (osiemnaście tysięcy czterysta osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem "PLNETIA00097". Dzień 14 września 2011 r. będzie pierwszym dniem notowań ww. akcji serii K, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 14 września 2011 r. asymilacji tych akcji z akcjami spółki będącymi w obrocie giełdowym.

Akcje zostały wyemitowane w ramach kapitału warunkowego Spółki na skutek wykonania opcji przez osoby, które pełniły w strukturze Spółki funkcję kierowniczą (niebędące członkami Zarządu Spółki) i których umowy o pracę z Netią uległy rozwiązaniu jeszcze przed wykonaniem opcji. Opcje te zostały przyznane zgodnie z planem premiowania akcjami przyjętym przez radę nadzorczą Spółki w dniu 28 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami ("Plan"). Uchwałą Nr 218/03 z dnia 14 maja 2003 r. zarząd KDPW oznaczył akcje serii K kodem PLNETIA00097.

Kapitał zakładowy Spółki po tej emisji wynosi 391.061.386 złotych i dzieli się na 391.061.386 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, dających łącznie 391.061.386 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Emisja akcji serii K nastąpiła na skutek wykonania praw z 18.418 obligacji zwykłych na okaziciela III serii o wartości nominalnej 1 grosz każda ("Obligacje III Serii") uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania akcji serii K z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki. W związku z wykonaniem praw z Obligacji III Serii, Spółka wykupiła i umorzyła 18.418 Obligacji III Serii.

Podstawa prawna

§ 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).