Raport bieżący nr 41/2011

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

Tytuł raportu: Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych
Data: 13.09.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 41/2011

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 13 września 2011 r. zawiadomienie od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą (niebędącej członkiem Zarządu), która posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Spółki oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jej rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, w którym poinformowano, że osoba ta w wyniku transakcji sprzedaży zbyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniach 9 i 12 września 2011 r. łącznie 39.287 akcji Spółki, w tym:

i) w dniu 9 września 2011 r.:

• 1.524 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,07 złotych za akcję,

• 4.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,09 złotych za akcję,

• 2.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,10 złotych za akcję,

• 3.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,11 złotych za akcję,

• 2.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,12 złotych za akcję,

• 3.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,13 złotych za akcję,

ii) w dniu 12 września 2011 r.:

• 5.176 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 4,73 złotych za akcję,

• 4.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 4,74 złotych za akcję,

• 2.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 4,76 złotych za akcję,

• 2.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 4,80 złotych za akcję,

• 3.500 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 4,81 złotych za akcję,

• 2.200 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 4,83 złotych za akcję,

• 2.100 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 4,84 złotych za akcję,

• 2.500 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 4,85 złotych za akcję,

• 287 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 4,86 złotych za akcję.