Raport bieżący nr 62/2011

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 grudnia 2011 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tytuł raportu: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 grudnia 2011 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data: 17.11.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 62/2011

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 grudnia 2011 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii SA ("Spółka"), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 15 grudnia 2011 roku na godzinę 12.00 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki.

Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załączniku nr 1do niniejszego raportu.

Dotychczasowe brzmienie §5 statutu Spółki zawarte jest w załączniku nr 2 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 38 ust.1 pkt.1 oraz pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).