Raport bieżący nr 63/2011

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Tytuł raportu: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Data: 22.11.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 63/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 21 listopada 2011 roku, spółka Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130 (dalej "Ernst & Young") została wybrana w celu przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Netia za dwa kolejne lata obrotowe kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2012 roku oraz 31 grudnia 2013 roku.

W latach ubiegłych Spółka korzystała z usług Ernst & Young w zakresie badania oraz przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Netia oraz sprawozdań finansowych spółek zależnych. W szczególności, Ernst & Young przeprowadziła badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Netia za lata obrotowe 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 (por. raporty bieżące nr 39/2007 z dnia 21.03.2007, nr 51/2009 z dnia 10.11.2009 oraz nr 35/2010 z dnia 3.12. 2010). Poza tym Spółka korzystała z doradztwa i szkoleń dla pracowników z zakresu rachunkowości organizowanych przez Ernst & Young.

Wyboru Ernst & Young dokonała Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi po wysłuchaniu rekomendacji Komitetu ds. Audytu, umotywowanej potrzebą zapewnienia efektywnego audytu w dynamicznie rosnącej Grupie Netia oraz przyjętymi zasadami dotyczącymi wyboru i rotacji podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Umowa z Ernst & Young zostanie zawarta do wykonania zlecenia obejmującego przeprowadzenie przez Ernst & Young badania i przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Netia za lata obrotowe 2012 i 2013.

Podstawa prawna

§ 25 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005, Nr 209 poz. 1744)