Raport bieżący nr 64/2011

Rezygnacja członka Zarządu

Tytuł raportu: Rezygnacja członka Zarządu
Data: 23.11.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 64/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 23 listopada 2011 roku pan Piotr Nesterowicz, Dyrektor ds. Operacyjnych i członek Zarządu, złożył, po ponad trzyletnim okresie pracy w Netii, rezygnację z funkcji członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2011 roku. Na mocy porozumienia zawartego ze Spółką, pan Piotr Nesterowicz pozostanie na stanowisku Dyrektora ds. Operacyjnych Spółki i będzie wykonywał związane z tym obowiązki do dnia 31 maja 2012 r.

Pan Piotr Nesterowicz umotywował rezygnację względami prywatnymi i zamiarem poświęcenia się projektom i działaniom osobistym, niezwiązanym z działalnością biznesową.

Podstawa prawna

§ 27 w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259)