Raport bieżący nr 68/2011

Informacja poufna - zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji poprzez przejęcie kontroli przez Netia S.A. nad Crowley Data Poland sp. z o.o.

Tytuł raportu: Informacja poufna - zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji poprzez przejęcie kontroli przez Netia S.A. nad Crowley Data Poland sp. z o.o.
Data: 08.12.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 68/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. ("Netia") informuje, że w dniu 8 grudnia 2011 r. Netia otrzymała decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("Prezes UOKiK") wyrażającą bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji poprzez przejęcie kontroli nad spółką Crowley Data Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("CDP").

Wydanie przez Prezesa UOKiK bezwarunkowej zgody na przejęcie kontroli nad CDP oznacza spełnienie warunku zawieszającego, określonego w warunkowej zobowiązującej umowie sprzedaży udziałów CDP zawartej pomiędzy Netią, jako kupującym, a Crowley Data, LLC oraz Crowley Poland, LLC, jako sprzedającymi, w dniu 29 września 2011 r. ("Umowa"). O zawarciu Umowy, Netia informowała w raporcie bieżącym nr 47/2011 z dnia 29 września 2011 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.).