Raport bieżący nr 69/2011

Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji poprzez przejęcie kontroli przez Netię SA nad Telefonią Dialog SA

Tytuł raportu: Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji poprzez przejęcie kontroli przez Netię SA nad Telefonią Dialog SA
Data: 09.12.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 69/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii SA ("Netia") informuje, że w dniu 9 grudnia 2011 r. Netia otrzymała decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("Prezes UOKiK") wyrażającą bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji poprzez przejęcie kontroli nad spółką Telefonia Dialog SA z siedzibą we Wrocławiu ("Dialog").

Wydanie przez Prezesa UOKiK bezwarunkowej zgody na przejęcie kontroli nad Dialog oznacza spełnienie warunku zawieszającego, określonego w warunkowej zobowiązującej umowie sprzedaży akcji Dialog zawartej pomiędzy Netią, jako kupującym, a KGHM Polska Miedź SA, jako sprzedającym, w dniu 29 września 2011 r. ("Umowa"). O zawarciu Umowy, Netia informowała w raporcie bieżącym nr 45/2011 z dnia 29 września 2011 r.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 4 oraz §10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.).