Raport bieżący nr 70/2011

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 15 grudnia 2011 roku - projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza

Tytuł raportu: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 15 grudnia 2011 roku - projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza
Data: 09.12.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 70/2011

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 15 grudnia 2011 roku - projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii SA ("Spółka"), przekazuje niniejszym treść projektu uchwały zgłoszonej w trybie art. 401 par.4 kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza Spółki, tj: Third Avenue International Value Fund.

Treść projektu uchwały zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 38 ust.1 pkt.1 oraz pkt.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).