Raport bieżący nr 71/2011

Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

Tytuł raportu: Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości
Data: 13.12.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 71/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii S.A. ("Netia", "Spółka") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 46/2011 z dnia 29 września 2011 roku na temat zawarcia przez Netię oraz Internetia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Internetia") z Rabobank Polska S.A. (Agent Kredytu), BNP Paribas S.A., BRE Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Raiffeisen Bank International AG ("Kredytodawcy") umowy kredytowej ("Umowa Kredytowa"), że w dniu 12 grudnia 2011 roku powziął wiadomość o wpisie do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na zorganizowanym zbiorze ruchomości i zbywalnych praw majątkowych Netii stanowiących całość gospodarczą służącą do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej. Wartość ewidencyjna wyżej wymienionych aktywów w księgach rachunkowych Netii na dzień 31 sierpnia 2011 roku wynosi 1.658.565.222,44 PLN (słownie: miliard sześćset pięćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 44/100). Przedmiotowy zastaw uznano za zastaw na aktywach o znacznej wartości ze względu na fakt, iż wartość tych aktywów przekracza 10% kapitałów własnych Netii. Wpis zastawu do rejestru zastawów nastąpił dnia 6 grudnia 2011 roku.

Zastaw ustanowiono na rzecz Rabobank Polska S.A. działającego w charakterze administratora zastawu w imieniu własnym, lecz na rachunek Kredytodawców na zabezpieczenie wszelkich roszczeń pieniężnych lub praw, obecnych lub przyszłych, wymagalnych lub warunkowych, w tym odsetek wynikających z umowy kredytu terminowego i kredytu odnawialnego udzielonego Netii oraz Internetii przez Kredytodawców na podstawie Umowy Kredytowej z dnia 29 września 2011 roku w kwocie 700.000.000 PLN do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 1.050.000.000 PLN (słownie: miliard pięćdziesiąt milionów złotych).

Żaden z Kredytodawców nie jest podmiotem powiązanym z Netią.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) oraz art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).