Raport bieżący nr 72/2011

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K

Tytuł raportu: Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K
Data: 14.12.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 72/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd na dopuszczenie do obrotu akcji serii K oraz raportu bieżącego nr 20/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 roku, Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia") informuje, iż uchwałą nr 1500/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić z dniem 21 grudnia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 540.678 (pięćset czterdzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem "PLNETIA00097". Dzień 21 grudnia 2011 r. będzie pierwszym dniem notowań ww. akcji serii K, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 21 grudnia 2011 r. asymilacji tych akcji z akcjami spółki będącymi w obrocie giełdowym.

Przedmiotowe akcje serii K zostały wyemitowane przez Spółkę na skutek wykonania opcji (por. raport bieżący Spółki nr 67/2011 z dnia 8 grudnia 2011).

Podstawa prawna

§ 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).