Raport bieżący nr 76/2011

Terminy przekazania raportów okresowych za 2012 rok; zmiana terminu przekazania raportów okresowych za rok obrotowy 2011

Tytuł raportu: Terminy przekazania raportów okresowych za 2012 rok; zmiana terminu przekazania raportów okresowych za rok obrotowy 2011
Data: 16.12.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 76/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

I.

Zarząd Netii SA ("Spółka") podaje niniejszym stałe daty przekazywania raportów okresowych za rok obrotowy 2012:

• Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 roku (formularz QSr) - 15 maja 2012 roku

• Skonsolidowany raport półroczny wraz ze skróconym raportem jednostkowym za pierwsze półrocze 2011 roku (formularz PSr) - 23 sierpnia 2012 roku

• Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 roku (formularz QSr) - 8 listopada 2012 roku

• Skonsolidowany raport roczny i jednostkowy raport roczny za 2012 rok (formularze RS, R) – 21 lutego 2013 roku

Zarząd Spółki jednocześnie oświadcza, iż w 2012 roku zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

II.

Zmiana terminu przekazania raportów okresowych za rok obrotowy 2011

Spółka informuje, że w dniu 15 marca 2012 roku, a nie jak pierwotnie informowano w dniu 22 lutego 2012 roku (por. raport bieżący Nr 4/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku), zostaną przekazane do publicznej wiadomości następujące raporty okresowe:

• skonsolidowany raport roczny za 2011 rok (formularz RS)

• jednostkowy raport roczny za 2011 rok (formularz R).

Równocześnie, w dniu 15 marca 2012roku Spółka przekaże do publicznej wiadomości komunikat prasowy zawierający wybrane dane operacyjne i finansowe za rok 2011.

Powyższa zmiana jest związana z zamknięciem w dniu 14 grudnia 2011 r. transakcji nabycia spółki Crowley Data Poland Sp. z o.o. (por. raport bieżący nr 73/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.) oraz w dniu 16 grudnia 2011 r. transakcji nabycia spółki Telefonia Dialog SA (por. raport bieżący nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.), co wiąże się z koniecznością przygotowania bilansów otwarcia tych spółek w oparciu o wycenę według wartości godziwej oraz uwzględnienia części ich grudniowych wyników w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Netia za 2011 rok.

Podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 w zw. z § 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") (Dz.U. 2009, nr 33, poz.259).