Raport bieżący nr 39/2008

Informacja o zbyciu akcji Spółki

Tytuł raportu: Informacja o zbyciu akcji Spółki
Data: 04.08.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 39/2008

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Netii SA ("Spółka") informuje, że w dniu 4 sierpnia 2009 r. otrzymał od Pioneer Pekao Investment Management SA ("PPIM") zawiadomienie o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 9,99% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, w wyniku sprzedaży akcji Spółki w dniu 28 lipca 2009 r., wszyscy klienci PPIM posiadają łącznie 38.891.802 akcje Spółki, co stanowi 9,99% jej kapitału zakładowego i uprawnia do 38.891.802 głosów stanowiących 9,99% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed transakcją wszyscy klienci PPIM posiadali łącznie 38.991.802 akcje Spółki, co stanowiło 10,02% jej kapitału zakładowego i uprawniało do 38.991.802 głosów stanowiących 10,02% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.