Raport bieżący nr 38/2009

Powołanie członka Zarządu; przyznanie opcji nabycia akcji członkowi Zarządu

Tytuł raportu: Powołanie członka Zarządu; przyznanie opcji nabycia akcji członkowi Zarządu
Data: 04.08.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 38/2009

Powołanie członka Zarządu; przyznanie opcji nabycia akcji członkowi Zarządu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") zawiadamia, że w dniu 4 sierpnia 2009 roku Rada Nadzorcza Netii powołała pana Grzegorza Esza na stanowisko członka Zarządu Spółki oraz dyrektora ds. komercyjnych, ze skutkiem na dzień 1 października 2009 roku.

Ponadto, w dniu 4 sierpnia 2009 r. Rada Nadzorcza Netii przyznała panu Grzegorzowi Eszowi 4,166,500 opcji uprawniających do objęcia akcji Spółki serii K zgodnie z warunkami Planu Premiowania Akcjami Netii z dnia 28 czerwca 2002 roku z późn. zmianami (por. raport bieżący spółki z dnia 11 kwietnia 2003 roku). Powyższe opcje zostały przyznane ze skutkiem na dzień 1 października 2009 r.

Tabela zawiera podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących terminów wymagalności opcji oraz wartości odniesienia, po których będą one wykonywane jest zawarta w załączniku do niniejszego raportu. Przyznane opcje wygasną w dniu 20 grudnia 2012 roku. Zgodnie z warunkami Planu Premiowania Akcjami Netii, przy wykonaniu opcji po cenie rynkowej wyższej od odpowiedniej wartości odniesienia, uczestnik planu otrzymuje ilość akcji wynikającą z różnicy pomiędzy tymi wartościami.

Pan Grzegorz Esz (lat 37) pełnił od 2007 roku funkcję wiceprezesa zarządu w Polskim Przedsiębiorstwie Wydawnictw Kartograficznych SA (PPWK), spółce notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W latach 2006-2007 pracował w firmie MTS, największym operatorze komórkowym w Rosji, na stanowisku wiceprezesa ds. marketingu. Był odpowiedzialny m.in. za strategię marketingową, produktową, rozwój marki i relacje z klientami, zarządzając budżetem w wysokości 6 miliardów USD.

W 2005 roku był zatrudniony w Banku BPH na stanowisku dyrektora zarządzającego w pionie bankowości detalicznej, gdzie odpowiadał za marketing i rozwój produktów dla klientów indywidualnych.

W latach 1997-2005 pracował w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (PTC), największym operatorze usług komórkowych w Polsce działającym pod marką Era. Był odpowiedzialny m.in. za stworzenie koncepcji i pełne komercyjne wdrożenie nowego segmentu usług typu pre-paid pod marką HEYAH. Podczas pracy w PTC pełnił m.in. funkcję dyrektora zarządzającego HEYAH (2003-2005), zastępcy dyrektora ds. marketingu (2002-2005) i dyrektora ds. rozwoju biznesu i logistyki (1999-2000).

Pan Grzegorz Esz jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej (dyplom z wyróżnieniem), posiada również dyplom Executive MBA, London Business School w Londynie.

Pan Grzegorz Esz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§ 28 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 22) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz. 1 4045) oraz Art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539).