Raport bieżący nr 40/2009

Aktualizacja prognozy Netii za 2009 rok

Tytuł raportu: Aktualizacja prognozy Netii za 2009 rok
Data: 06.08.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 40/2009

Aktualizacja prognozy Netii za 2009 rok

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") po dokonaniu analizy wyników finansowych Spółki za drugi kwartał oraz pierwsze półrocze 2009 r. informuje o zmianie prognozy Spółki na 2009 rok.

Zarząd przewiduje obecnie osiągnięcie wyższej liczby klientów usług głosowych, poprawy marży oraz zwiększenia zysku EBITDA w 2009 r. w stosunku do prognozy poprzednio ogłoszonej przez Spółkę (patrz Raport bieżący nr 28/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r.). Dodatkowo, uwzględniając trudniejsze warunki rynkowe odnotowane w I półroczu 2009 r. oraz wpływ sprzedaży części sieci transmisyjnej na rzecz P4 (patrz raport bieżący nr 37/2009 z dnia 24 lipca 2009 r.) Netia przewiduje obecnie osiągnięcie relatywnie niższych przychodów oraz niższej liczby klientów usług szerokopasmowych w porównaniu z jej uprzednią prognozą.

Tabela zawierająca zestawienie aktualnej wyceny wszystkich elementów prognozy na rok obrotowy 2009 w porównaniu do wartości opublikowanych poprzednio (por. raport bieżący Spółki nr 28/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r.) jest zawarta w załączniku do niniejszego raportu.

Prognoza liczby klientów nie uwzględnia dalszych przejęć sieci ethernetowych, które stanowią ważny element strategii Grupy Netia, jednak są trudne do prognozowania w czasie i co do kwot.

Netia jednocześnie informuje, że będzie kontynuować monitorowanie realizacji prognozowanych wyników kwartał po kwartale. Ocena realizacji prognozowanych wyników oraz ewentualnie ich korekta zostanie dokonana po zakończeniu danego kwartału w danym roku obrotowym w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży, poniesionych nakładów inwestycyjnych, liczby klientów oraz innych kluczowych czynników.

Zastrzeżenie:

Żadna z informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie stanowi rekomendacji nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005, Nr 206, poz. 1715) . Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe Netii znajduje się w raporcie rocznym Netii za 2007 rok. Z zastrzeżeniem dopełnienia obowiązków, o którym mowa w niniejszym raporcie bieżącym, Netia niniejszym oświadcza, że nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korygowania publikowanych prognoz i przyjętych założeń strategii.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 ust 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259).