Raport bieżący nr 44/2009

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 października 2009 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tytuł raportu: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 października 2009 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data: 08.09.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 44/2009

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 października 2009 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii SA ("Spółka"), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 6 października 2009 roku na godzinę 10.00 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki.

Treść ogłoszenia jest zawarta w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 38 ust.1 pkt.1 oraz pkt..3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).