Raport bieżący nr 48/2009

Informacja o nabyciu akcji Netii

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Netii
Data: 22.10.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 48/2009

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") zawiadamia o powzięciu informacji o wzroście zaangażowania ING Otwarty Fundusz Emerytalny ("ING OFE") w kapitale zakładowym Netii powyżej 10% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, w wyniku nabycia akcji Netii w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 14 października 2009 r., na dzień złożenia zawiadomienia na rachunku papierów wartościowych ING OFE znajduje się 39.941.766 akcji Spółki, co stanowi 10,26% jej kapitału zakładowego i uprawnia do 39.941.766 głosów stanowiących 10,26% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed wspomnianym wyżej zwiększeniem udziału w kapitale zakładowym Netii, ING OFE posiadał 38.741.766 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 38.741.766 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 9,95% kapitału zakładowego Spółki.

Ponadto poinformowano, że w perspektywie 12 miesięcy ING OFE nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie środników pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej funduszu.