Raport bieżący nr 49/2009

Aktualizacja prognozy Netii za 2009 rok i prognozy średnioterminowej

Tytuł raportu: Aktualizacja prognozy Netii za 2009 rok i prognozy średnioterminowej
Data: 05.11.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 49/2009

Aktualizacja prognozy Netii za 2009 rok i prognozy średnioterminowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") po dokonaniu analizy wyników finansowych i operacyjnych Spółki za pierwsze trzy kwartały 2009 r. informuje o zmianie prognozy Spółki na 2009 rok oraz prognozy średnioterminowej na lata 2010 – 2012.

Netia podwyższa prognozę zysku EBITDA za rok finansowy 2009 do 290 mln PLN z 275 mln PLN oraz podwyższa prognozę skorygowanego zysku EBITDA do poziomu 300 mln PLN z 290 mln PLN, odzwierciedlając wyższy od początkowo zakładanego poziom oszczędności z tytułu Projektu "Profit" oraz synergii z połączenia ze spółką Tele2 Polska.

Dodatkowo, wyższy od spodziewanego popyt na usługi szerokopasmowego internetu w III kwartale 2009 r. oraz planowane agresywne kampanie promocyjne pozwoliły Netii powrócić do pierwotnej prognozy liczby klientów tych usług na koniec 2009 r., tj. co najmniej 525.000 klientów.

Obserwowane w dalszym ciągu spowolnienie tempa sprzedaży w segmencie klientów korporacyjnych oraz odejście Netii od projektów niskomarżowych lub projektów wysokiego ryzyka w segmencie usług dla innych operatorów są powodem obniżenia prognozy przychodów do 1.495 mln PLN z 1.500 mln PLN. Ponadto, prognoza nakładów inwestycyjnych została obniżona do 250 mln PLN z kwoty 260 mln PLN, a prognoza liczby klientów usług głosowych do co najmniej 1.165.000 wobec wcześniejszej prognozy na poziomie 1.200.000 klientów.

Prognoza liczby klientów nie uwzględnia dalszych przejęć sieci ethernetowych, które stanowią ważny element strategii Grupy Netia, jednak są trudne do prognozowania w czasie i co do kwot.

Netia zrewidowała również prognozę średnioterminową i oczekuje obecnie w latach 2010 - 2012 rocznego tempa wzrostu przychodów (CAGR) w segmentach rynku detalicznego (klienci indywidualni, klienci korporacyjni, małe i średnie firmy oraz firmy prowadzone w domu) na poziomie 5-10%. Równocześnie, roczne tempo wzrostu przychodów ogółem w tożsamym okresie jest spodziewane na poziomie 3-5% CAGR z uwagi na niższe przychody w segmencie usług dla innych operatorów (carrier), co wiąże się z ograniczeniem zakresu usług transmisyjnych świadczonych dla P4 oraz coraz mniejszą koncentracją na usługach hurtowych o niższej marży. Równocześnie Spółka zakłada, że dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych, uwzględniając efekt potencjalnych akwizycji sieci ethernetowych, zostaną osiągnięte już w 2009 r., czyli o rok wcześniej niż przewidywała poprzednia prognoza. Spółka przyspiesza również o rok termin obniżenia relacji nakładów inwestycyjnych w stosunku do przychodów do 15% na 2010 rok z uprzednio zakładanego 2011 roku.

Tabele zawierające zestawienie aktualnej wyceny wszystkich elementów prognozy na rok obrotowy 2009 oraz prognozy średnioterminowej w porównaniu do wartości opublikowanych poprzednio (por. raporty bieżące Spółki nr 40/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. i nr 28/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r.) są zawarte w załączniku do niniejszego raportu.

Szczegółowa prognoza wyników za 2010 r. zostanie opublikowana przez Spółkę w I kwartale 2010 r.

Netia jednocześnie informuje, że będzie kontynuować monitorowanie realizacji prognozowanych wyników kwartał po kwartale. Ocena realizacji prognozowanych wyników oraz ewentualnie ich korekta zostanie dokonana po zakończeniu danego kwartału w danym roku obrotowym w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży, poniesionych nakładów inwestycyjnych, liczby klientów oraz innych kluczowych czynników.

Zastrzeżenie:

Żadna z informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie stanowi rekomendacji nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005, Nr 206, poz. 1715) . Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe Netii znajduje się w raporcie rocznym Netii za 2007 rok. Z zastrzeżeniem dopełnienia obowiązków, o którym mowa w niniejszym raporcie bieżącym, Netia niniejszym oświadcza, że nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korygowania publikowanych prognoz i przyjętych założeń strategii.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 ust 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259).