Raport bieżący nr 52/2009

Rejestracja zmian Statutu Netii SA

Tytuł raportu: Rejestracja zmian Statutu Netii SA
Data: 10.11.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 52/2009

Rejestracja zmian Statutu Netii SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 9 listopada 2009 roku Spółka powzięła wiadomość o dokonaniu w dniu 28 października 2009 roku wpisu do Rejestru Przedsiębiorców zmian statutu Spółki przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 października 2009 roku (por. raport bieżący 46/2009 z dnia 6.10.2009).

I. Poniżej Spółka przedstawia postanowienia Statutu obowiązujące przed rejestracją oraz treść dokonanych zmian.

1. Treść § 11 statutu Spółki przed rejestracją:

"§11

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez zawiadomienia akcjonariuszy obwieszczeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym."

Treść dokonanej zmiany §11 statutu Spółki:

"§11

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z właściwymi przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub w inny sposób przewidziany, w danym czasie i w danych warunkach, właściwymi przepisami prawa."

2. Treść §14 statutu Spółki przed rejestracją:

"§14

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Członkowie Zarządu Spółki oraz pracownicy nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, określający zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."

Treść dokonanej zmiany §14 statutu Spółki:

"§14

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, określający zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3 Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej."

3. Treść §16.3 ust e) statutu Spółki przed rejestracją:

"e) inwestowanie w lub finansowanie działalności spółek, których podstawowym i faktycznym przedmiotem działalności jest działalność inna niż telekomunikacyjna oraz inwestowanie w lub finansowanie działalności UNI-NET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;"

Treść dokonanej zmiany §16.3 ust e) statutu Spółki:

"e) inwestowanie w lub finansowanie działalności spółek, których podstawowym i faktycznym przedmiotem działalności jest działalność inna niż telekomunikacyjna"

II. W załączeniu Spółka przekazuje treść jednolitą Statutu po zmianach.