Raport bieżący nr 53/2009

Połączenie Netii z jej spółkami zależnymi

Tytuł raportu: Połączenie Netii z jej spółkami zależnymi
Data: 01.12.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 53/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 30 listopada 2009 roku wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki z jej spółkami zależnymi ("Połączenie"), działającymi dotychczas pod firmami Netia UMTS Sp. z o.o. i Netia Spółka Akcyjna UMTS S.k.a. ("Spółki Przejmowane").

Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "ksh") w związku z art. 515 § 1 ksh, oraz art. 517 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Netię (łączenie przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii, bez wymiany akcji oraz bez zmiany Statutu Netii.

Spółki Przejmowane nie prowadziły działalności operacyjnej a dokonane połączenie upraszcza zarządzanie zasobami grupy kapitałowej.

Połączenie Netii ze Spółkami Przejmowanymi nastąpiło, w świetle art. 493 § 2 ksh, z dniem 30 listopada 2009 roku. Z tym dniem, stosownie do art. 494 ksh, Netia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, które zostały rozwiązane. Połączenia zakończyły proces formalnej konsolidacji tych spółek z Netią (por. raporty bieżące nr 34/2009, 43/2009 oraz 45/2009 z 2009 roku).

Podstawa prawna:

Art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 20 w związku z § 5 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).