Raport bieżący nr 54/2009

Netia i TP podpisały porozumienie w sprawie stawek opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego

Tytuł raportu: Netia i TP podpisały porozumienie w sprawie stawek opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego
Data: 23.12.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 54/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia") informuje, iż w związku z zawarciem w dniu 22 października 2009 r. Porozumienia przez Prezesa UKE i Telekomunikację Polską SA ("TP"), na podstawie którego do 31 grudnia 2012 r. w relacjach między TP a Operatorami Alternatywnymi ("OA") będą stosowane obecnie obowiązujące opłaty z tytułu dostępu telekomunikacyjnego, Netia i TP porozumiały się w przedmiocie objętym Wzorem Porozumienia TP i OA, stanowiącym Załącznik nr 4 do wymienionego wyżej Porozumienia Prezesa UKE i TP i ustaliły, iż określone w obowiązujących ofertach ramowych, aktualne na dzień 10 października 2009 r., stawki opłaty z tytułu dostępu telekomunikacyjnego (tj. połączenia sieci i udogodnień towarzyszących - IC, hurtowego dostępu do sieci - WLR, dostępu do lokalnej pętli abonenckiej - LLU, dostępu do strumienia bitów – BSA oraz dostępu do kanalizacji kablowej) pozostaną obowiązujące do 31 grudnia 2012 r. w następujący sposób:

- opłata hurtowa WLR pozostanie na niezmienionym poziomie na najbliższe 3 lata,

- opłata hurtowa LLU pozostanie na niezmienionym poziomie na najbliższe 3 lata,

- opłata hurtowa BSA dla świadczonych obecnie przez Netię usług szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach oferowanych przepływności pozostanie na poziomie nie wyższym niż wysokość opłaty hurtowej BSA ustalona na dzień 10 października b.r. na najbliższe 3 lata,

- zasady ustalania opłaty hurtowej BSA dla przyszłych klientów Netii w ramach obecnie oferowanych przepływności w oparciu o formułę koszt-plus, w tym zasady testu zawężenia marży, nie są objęte przedmiotowym porozumieniem pomiędzy TP i Spółką i są w obecnej chwili przedmiotem negocjacji w ramach Porozumienia pomiędzy TP, UKE oraz OA, jednakże opłata BSA z tego tytułu nie będzie wyższa niż wysokość opłaty hurtowej BSA ustalona na dzień 10 października b.r. na najbliższe 3 lata,

- zasady ustalania opłaty hurtowej BSA dla przyszłych klientów Netii w ramach nowych przepływności, niedostępnych na dzień 10 października b.r., będą ustalane w oparciu o formułę koszt-plus, w tym zasady testu zawężenia marży, i nie są objęte przedmiotowym porozumieniem pomiędzy TP i Spółką, będąc w obecnej chwili przedmiotem negocjacji w ramach Porozumienia pomiędzy TP, UKE oraz OA.

Ponadto Netia i TP zobowiązały się do cofnięcia powództw i zakończenia wszelkich sporów sądowych wraz ze zrzeczeniem się roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące powyższych kwestii prawnych oraz ryzyk regulacyjnych Spółki dostępne są w Komentarzu do raportu kwartalnego za III kwartał 2009r. (formularz QSr 3/2009) opublikowanego przez Spółkę w dniu 5 listopada b.r.