Raport bieżący nr 56/2009

Informacja o nabyciu akcji Netii

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Netii
Data: 30.12.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 56/2009

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") zawiadamia o powzięciu w dniu 30 grudnia 2009 r. informacji o wzroście zaangażowania ING Otwarty Fundusz Emerytalny ("ING OFE") w kapitale zakładowym Netii o co najmniej 2,00% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w stosunku do poprzednio raportowanego poziomu 10,26% (patrz raport bieżący nr 48/2009 z dnia 22 października 2009 r.)

Zgodnie z treścią zawiadomienia, w wyniku nabycia akcji Netii w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 28 grudnia 2009 r., na dzień złożenia zawiadomienia na rachunku papierów wartościowych ING OFE znajduje się 48.010.027 akcji Spółki, co stanowi 12,33% jej kapitału zakładowego i uprawnia do 48.010.027 głosów stanowiących 12,33% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed wspomnianym wyżej zwiększeniem udziału w kapitale zakładowym Netii, ING OFE posiadał 47.532.821 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 47.532.821 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 12,21% kapitału zakładowego Spółki.

Ponadto poinformowano, że w perspektywie 12 miesięcy ING OFE nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie środników pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej funduszu.