Raport bieżący nr 67/2007

Wprowadzenie do obrotu akcji serii K

Tytuł raportu: Wprowadzenie do obrotu akcji serii K
Data: 20.07.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 67/2007

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia") informuje, iż w związku z emisją przez Spółkę w ramach jej kapitału warunkowego 109.455 akcji zwykłych na okaziciela serii K (por. raport bieżący Spółki z dnia 12 lipca 2007 roku) Spółka złożyła w dniu 19 lipca 2007 roku następujące wnioski:

- o dokonanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA ("KDPW") w dniu 26 lipca 2007 r. asymilacji wyemitowanych Akcji Serii K z pozostałymi akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym i oznaczonymi kodem "PLNETIA00014",

- o wprowadzenie z dniem 26 lipca 2007 r. wyemitowanych Akcji Serii K do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA po dokonaniu asymilacji Akcji Serii K przez KDPW.

Na podstawie uchwały Nr 535/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA postanowił wprowadzić z dniem 26 lipca 2007 r. do obrotu na rynku podstawowym 109.455 akcji Serii K Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w dniu 26 lipca 2007 r. asymilacji akcji Serii K z pozostałymi akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym.