Raport bieżący nr 69/2007

Informacja o nabyciu akcji Netii

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Netii
Data: 30.08.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 69/2007

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") informuje, że w dniu 29 sierpnia 2007 r. otrzymał zawiadomienie złożone w imieniu Third Avenue Management LLC o wzroście zaangażowania powyższego funduszu, działającego na rzecz swoich klientów, powyżej poziomu 20% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, w wyniku rozliczenia w dniach od 26 lipca do 28 sierpnia 2007 r. transakcji nabycia akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Third Avenue Management LLC posiada na dzień złożenia zawiadomienia 79.955.192 akcje Netii, uprawniające do wykonywania 79.955.192 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 20,54% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 20,54% kapitału zakładowego Netii.

Przed wspomnianym wyżej zwiększeniem udziału w kapitale zakładowym Netii, Third Avenue Management LLC posiadał 77.619.479 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 77.619.479 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 19,94% kapitału zakładowego Spółki.