Raport bieżący nr 70/2007

Powołanie członka Zarządu; przyznanie opcji nabycia akcji członkowi Zarządu

Tytuł raportu: Powołanie członka Zarządu; przyznanie opcji nabycia akcji członkowi Zarządu
Data: 06.09.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 70/2007

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") zawiadamia, że w dniu 6 września 2007 roku Rada Nadzorcza Netii powołała pana Piotra Buławę, Dyrektora ds. Sprzedaży, na stanowisko członka Zarządu Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

Ponadto, w dniu 6 września 2007 r. Rada Nadzorcza Netii przyznała panu Piotrowi Buławie 5.000.000 (pięć milionów) opcji uprawniających do objęcia akcji Spółki serii K zgodnie z warunkami Planu Premiowania Akcjami Netii z dnia 28 czerwca 2002 roku z późn. zmianami (por. raport bieżący spółki z dnia 11 kwietnia 2003 roku). Przydział obejmuje trzy transze po: 2 miliony, 1,5 miliona oraz 1,5 miliona opcji. Wartość odniesienia dla przyznanych opcji wynosi odpowiednio dla poszczególnych transzy: 5,50 PLN, 7,00 PLN i 8,25 PLN. Przyznane opcje wygasną w dniu 20 grudnia 2012 roku.

Pan Piotr Buława (lat 40) pełni funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży Netii od dnia 11 czerwca 2007 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu marketingiem i sprzedażą w dużych korporacjach oraz spółce giełdowej. Przed podjęciem współpracy z Netią pełnił funkcję członka zarządu oraz Dyrektora Marketingu i Sprzedaży w firmie Winterthur Życie TU SA (od 2006 roku). W latach 2000-2005 był współtwórcą sukcesu rynkowego spółki giełdowej Polfa Kutno SA, pełniąc funkcję Dyrektora Sprzedaży. Wcześniej, przez ponad siedem lat pracował w Procter & Gamble, Polska, na różnych stanowiskach menedżerskich w obszarach marketingu i sprzedaży. Pan Piotr Buława jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej, posiada również tytuł MBA.

Pan Piotr Buława nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§ 28 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 22) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz. 1 4045) oraz Art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539).