Raport bieżący nr 71/2007

Nabycie udziałów w spółce internetowej (nabycie aktywów o znacznej wartości)

Tytuł raportu: Nabycie udziałów w spółce internetowej (nabycie aktywów o znacznej wartości)
Data: 27.09.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 71/2007

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 26 września 2007 roku Lanet Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Lanet"), spółka zależna Netii, nabyła od osoby fizycznej pana Adama Kinala (dalej "Sprzedawca") 1.200 udziałów w spółce Akron Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Akron") o łącznej wartości nominalnej 1.200.000 złotych, stanowiących 99,9% kapitału zakładowego i dających 99,9% głosów na zgromadzeniu wspólników Akron (dalej "Udziały"), za łączną kwotę 800.000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych). Do momentu nabycia powyższych aktywów Lanet posiadał udziały stanowiące 0,1% kapitału zakładowego Akron.

Akron jest operatorem sieci osiedlowych i świadczy usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla klientów indywidualnych na terenie Wrocławia. W tym celu wykorzystuje technologię FastEthernet, co w praktyce oznacza łącze umożliwiające każdemu klientowi korzystanie z przepustowości do 100 Mb/s. Na dzień 25 września 2007 roku sieć Akronu obsługiwała 1.151 klientów, a posiadane przez spółkę zasoby sieciowe umożliwiają łącznie obsługę ponad 5.000 gospodarstw domowych.

Nabycie Udziałów nastąpiło w wykonaniu zawartej przez Lanet ze Sprzedawcą w dniu 25 września 2007 roku "Umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Akron Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu" (dalej "Umowa Sprzedaży), na skutek zapłaty przez Lanet ceny.

Udziały stanowią aktywa o znacznej wartości, gdyż stanowią 99,9% kapitału zakładowego Akron. Nabycie aktywów opisanych w niniejszym raporcie nastąpiło ze środków własnych Lanet i stanowi inwestycję długoterminową.

Pomiędzy Netią i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Netię a zbywającym opisane aktywa nie zachodzą żadne powiązania.

Przejęcie spółki Akron jest kolejnym krokiem w realizacji strategii Netii, zakładającej pozyskanie w ciągu trzech lat 1 miliona klientów usług szerokopasmowych, między innymi dzięki akwizycjom lokalnych sieci osiedlowych. Wcześniejsze przejęcie trzech spółek internetowych (m.in. Lanetu) (por. raport bieżący nr 60/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r.) umożliwiło Netii szybki wzrost liczby klientów usług szerokopasmowych na terenie Wrocławia, Poznania i Legnicy, a w oparciu o zasoby kadrowe i znajomość rynku lokalnego byłych właścicieli Lanetu możliwa była akwizycja Akronu.

Podstawa prawna:

Art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt. 1) w związku z §2 ust. 5 i §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, Nr 209, poz. 1744).