Raport bieżący nr 72/2007

Informacja o nabyciu akcji Netii

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Netii
Data: 28.09.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 72/2007

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Netii SA ("Netia") informuje, że w dniu 28 września 2007 r. otrzymał zawiadomienie od spółki Banca Akros S.p.A. ("Banca Akros"), w którym poinformowano o wzroście zaangażowania spółki Banca Akros powyżej poziomu 5% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, w wyniku nabycia w dniu 25 września 2007 r. akcji Spółki w transakcjach giełdowych, spółka Banca Akros posiada na dzień złożenia zawiadomienia 23.262.944 akcje Netii, uprawniające do wykonywania 23.262.944 głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii, stanowiących 5,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 5,98% kapitału zakładowego Netii.

Przed wspomnianym wyżej zwiększeniem udziału w kapitale zakładowym Netii, spółka Banca Akros posiadała 16.992.927 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 16.992.927 głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii, stanowiących 4,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 4,37% kapitału zakładowego Netii.