Raport bieżący nr 73/2007

Informacja o nabyciu akcji Netii

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Netii
Data: 01.10.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 73/2007

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") informuje, że otrzymał zawiadomienie od spółki Novator Telecom Poland II S.a.r.l., z siedzibą w Luksemburgu, pod adresem: 560 A, rue de Neudorf, L-2220 Luksemburg ("Novator"), w którym poinformowano o wzroście zaangażowania spółki Novator powyżej poziomu 29% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, w wyniku nabycia w dniach od 21 maja 2007 r. do 25 września 2007 r. akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, spółka Novator posiada na dzień 28 września 2007 r. 113.941.170 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 113.941.170 głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii, stanowiących 29,27% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 29,27% kapitału zakładowego Netii.

Przed wspomnianym wyżej zwiększeniem udziału w kapitale zakładowym Netii, spółka Novator posiadała 106.047.505 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 106.047.505 głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii, stanowiących 27,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 27,25% kapitału zakładowego Netii.