Raport bieżący nr 74/2007

Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego

Tytuł raportu: Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego
Data: 05.10.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 74/2007

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii SA ( dalej "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie w dniu 25 września 2007 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców ("KRS") podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Powyższy wpis dotyczy emisji 109.455 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 złotych każda, wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego (por. raport bieżący nr 66/2007 z dnia 12 lipca 2007 r.). Wysokość kapitału zakładowego ujawniona w KRS po rejestracji zmiany wynosi 389.277.294 złote i dzieli się na 389.277.294 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 389.277.294 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna:

§ 15 w związku z § 5 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).