Raport bieżący nr 75/2007

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za III kwartał 2007 roku

Tytuł raportu: Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za III kwartał 2007 roku
Data: 14.11.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 75/2007

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za III kwartał 2007 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia") przekazuje niniejszym śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Netia SA na dzień 30 września 2007 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (zwanymi dalej "MSSF UE") w angielskiej wersji językowej. Załączamy również tłumaczenie na język angielski komentarza do raportu kwartalnego, którego wersja polska stanowi część skonsolidowanego raportu kwartalnego (formularz QSr).

Ponadto Spółka przekazuje komunikat prasowy zawierający wybrane dane zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Netia SA za trzeci kwartał 2007 roku. W załączeniu Spółka przedstawia zarówno wersję oryginalną, angielską, jak i jej tłumaczenie na język polski. W razie rozbieżności między wersją angielską i polską, wersja angielska będzie wiążąca.

Równocześnie Spółka przekazuje w formacie formularza systemu ESPI skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2007 roku zawierający również skrócony kwartalny raport jednostkowy (formularz QSr), sporządzony zgodnie z MSSF UE.