Raport bieżący nr 76/2007

Korekta prognozy na rok 2007

Tytuł raportu: Korekta prognozy na rok 2007
Data: 14.11.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 76/2007

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Netii S.A. (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że po dokonaniu oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników finansowych na rok 2007 opublikowanych w raporcie bieżącym Spółki nr 50/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r., skorygowanych w skonsolidowanym raporcie kwartalnym "QSr 2/2007" Netia niniejszym, biorąc pod uwagę analizę przychodów ze sprzedaży, poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz liczby klientów usług szerokopasmowych, koryguje prognozę na rok 2007 w zakresie wysokości nakładów inwestycyjnych. Korekta jest wynikiem obniżenia obecnej prognozy nakładów inwestycyjnych o ponad 10% w stosunku do ich wcześniej prognozowanego poziomu.

Nakłady inwestycyjne w 2007 roku oczekiwane są na poziomie do 230 - 240 milionów złotych. Poprzednia prognoza - do 275 milionów złotych.

Zarząd Netii informuje także, że aktualizacja prognozy wyników zastała zamieszczona w podanym w dniu dzisiejszym do publicznej wiadomości Skonsolidowanym raporcie kwartalnym Netii "QSr 3/2007".

Netia jednocześnie informuje, że monitoruje możliwości realizacji prognozowanych wyników w układzie kwartalnym w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży, poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz liczby klientów usług szerokopasmowych.

Zastrzeżenie:

Żadna z informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie stanowi rekomendacji nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005, Nr 206, poz. 1715) . Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe Netii znajduje się w raporcie rocznym Netii opublikowanym w formie raportu okresowego z dnia 1 marca 2007 roku. Z zastrzeżeniem dopełnienia obowiązków, o którym mowa w niniejszym raporcie bieżącym, Netia niniejszym oświadcza, że nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korygowania publikowanych prognoz i przyjętych założeń strategii.

Podstawa prawna:

§ 31 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, Nr 209, poz. 1744).