Raport bieżący nr 78/2007

Informacja o nabyciu akcji Spółki przez prokurenta

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Spółki przez prokurenta
Data: 16.11.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 78/2007

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Spółka") informuje, że w dniu 16 listopada 2007 r. otrzymał zawiadomienie od prokurenta Spółki, w którym poinformowano, że prokurent w wyniku transakcji kupna nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na sesji giełdowej w dniu 15 listopada 2007 r. 2.750 akcji na okaziciela Spółki po cenie 3,60 złotych za akcję.