Raport bieżący nr 80/2007

Nabycie udziałów w spółce internetowej (nabycie aktywów o znacznej wartości)

Tytuł raportu: Nabycie udziałów w spółce internetowej (nabycie aktywów o znacznej wartości)
Data: 06.12.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 80/2007

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 6 grudnia 2007 roku Internetia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Internetia"), spółka zależna Netii, nabyła od osoby fizycznej pana Mariusza Radomskiego (dalej "Sprzedawca") 100 udziałów w spółce Systemy Informatyczne Netis Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (dalej "Netis") o łącznej wartości nominalnej 50.000 złotych, stanowiących 100% kapitału zakładowego i dających 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Netis (dalej "Udziały"), za łączną kwotę 4.039.759 zł (słownie: cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych).

Netis jest operatorem sieci osiedlowych i świadczy usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla klientów na terenie Jastrzębia Zdroju. W tym celu wykorzystuje technologię FastEthernet, co w praktyce oznacza łącze umożliwiające każdemu klientowi korzystanie z przepustowości do 100 Mb/s. Na dzień 27 listopada 2007 roku sieć Netis obsługiwała 4.447 klientów, a posiadane przez spółkę zasoby sieciowe umożliwiają łącznie obsługę 16.100 gospodarstw domowych.

Nabycie Udziałów nastąpiło w wykonaniu zawartej przez Internetię ze Sprzedawcą w dniu 28 listopada 2007 roku "Warunkowej umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Systemy Informatyczne Netis Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju" (dalej "Umowa Sprzedaży"), na skutek zapłaty przez Internetię ceny, po uprzednim spełnieniu się warunków zawieszających określonych w Umowie Sprzedaży.

Udziały stanowią aktywa o znacznej wartości, gdyż stanowią 100% kapitału zakładowego Netis. Nabycie aktywów opisanych w niniejszym raporcie nastąpiło ze środków własnych Internetii i stanowi inwestycję długoterminową.

Pomiędzy Netią i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Netię a zbywającym opisane aktywa nie zachodzą żadne powiązania.

Przejęcie spółki Netis jest konsekwentną kontynuacją realizacji strategii Netii, która zakłada zdobycie miliona klientów usług szerokopasmowych w ciągu trzech lat, między innymi dzięki zakupowi lokalnych sieci osiedlowych. W tym roku, Netia zakłada przekroczenie liczby 210 tysięcy klientów szerokopasmowego Internetu i zdobycie pozycji największego dostawcy usług szerokopasmowych wśród alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych.