Raport bieżący nr 81/2007

Netia i P4 podpisały umowę o świadczenie usług (zawarcie umowy znaczącej)

Tytuł raportu: Netia i P4 podpisały umowę o świadczenie usług (zawarcie umowy znaczącej)
Data: 08.12.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 81/2007

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że dnia 7 grudnia 2007 roku Spółka zawarła z P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, podmiotem powiązanym ze Spółką, ("P4") umowę o świadczenie usług ("Umowa"), której przedmiotem jest współpraca w zakresie:

· włączenia przez Netię usług i produktów telefonii komórkowej P4 do oferty dla klientów Netii, i/ lub

· wprowadzenia przez Netię i P4 wspólnej oferty usług (i produktów) telefonii stacjonarnej i komórkowej

oraz dystrybucji przez Netię, pod własną marką i we własnym imieniu, ww. produktów i usług.

Podpisana umowa o współpracy z P4 pozwoli Netii zaoferować pod własną marką zarówno usługi komórkowe jak i konwergentne. Wprowadzenie tych usług do oferty jest jednym z celów strategicznych Netii, zmierzających do osiągnięcia przez Spółkę pozycji wiodącego alternatywnego operatora usług szerokopasmowych w Polsce. Przewiduje się, że komercyjne wprowadzenie usług komórkowych i konwergentnych do oferty Netii nastąpi w 2008 roku.

Umowa wejdzie w życie z chwilą uzyskania przez P4 zgody China Development Bank.

Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2022 roku lub do zakończenia przez P4 działalności w jakiejkolwiek formie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.

Umowa może zostać wypowiedziana przed upływem wyżej wskazanego terminu jedynie w przypadkach określonych w Umowie, z zachowaniem umownych okresów wypowiedzenia.

Ze względu na fakt, że przepływy pieniężne na podstawie Umowy będą uzależnione od skali, w jakiej Netia będzie świadczyła usługi mobilne, nie ma możliwości określenia dokładnej wartości świadczeń wynikających z Umowy. Spółka szacuje wartość przychodów i wydatków na podstawie Umowy na 397 milionów złotych brutto w okresie pierwszych pięciu lat obowiązywania Umowy. Suma ta przekracza 10% kapitałów własnych Netii, co stanowi kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą.

W Umowie zawarte zostały postanowienia dotyczące kar umownych. Maksymalna wysokość kar umownych należnych w przypadkach istotnego naruszenia Umowy stanowi równowartość w złotych polskich kwoty 50 milionów euro, która może ulec powiększeniu o obliczane każdorazowo kary za niewykonanie lub nienależyte wykonanie poszczególnych postanowień Umowy. Istotne naruszenie stanowi złamanie przez którąkolwiek ze stron umowy postanowień dotyczących możliwości wypowiedzenia lub niedostarczenie przez P4 produktów mobilnych Netii. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

Całkowita odpowiedzialność stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do wysokości szkody rzeczywistej, chyba że szkoda wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, Nr 209, poz. 1744).