Raport bieżący nr 82/2007

Nabycie udziałów w spółkach internetowych (nabycie aktywów o znacznej wartości)

Tytuł raportu: Nabycie udziałów w spółkach internetowych (nabycie aktywów o znacznej wartości)
Data: 19.12.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 82/2007

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 19 grudnia 2007 roku Lanet Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Lanet"), spółka zależna Netii, nabyła aktywa o znacznej wartości, tj. udziały w następujących spółkach telekomunikacyjnych:

Nabycie I:

· 3.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Inet Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 50 złotych za jeden udział i łącznej wartości nominalnej 150.000 złotych za wszystkie udziały, które to udziały reprezentują 100% kapitału zakładowego oraz uprawniają do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników,

· łączną cenę za wszystkie udziały ustalono na kwotę 950.970,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych), to jest 316,99 zł (słownie: trzysta szesnaście złotych 99/100) za jeden udział,

· Nabycie udziałów nastąpiło w wykonaniu zawartej przez Lanet ze zbywającymi w dniu 18 grudnia 2007 roku "Umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Inet Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu", na skutek zapłaty przez Lanet ceny,

· Na dzień 18 grudnia 2007 roku sieć spółki obsługiwała 1.257 klientów na terenie Brzegu, a posiadane przez nią zasoby sieciowe umożliwiają łącznie obsługę 3.460 gospodarstw domowych.

Nabycie II:

· 42 udziały w kapitale zakładowym spółki pod firmą Verizone Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 1.200 złotych za jeden udział i łącznej wartości nominalnej 50.400 złotych za wszystkie udziały, które to udziały reprezentują 100% kapitału zakładowego oraz uprawniają do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników,

· łączną cenę za wszystkie udziały ustalono na kwotę 685.677,42 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 42/1000), to jest 16.325,653 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 653/1000) za jeden udział,

· Nabycie udziałów nastąpiło w wykonaniu zawartej przez Lanet ze zbywającym w dniu 18 grudnia 2007 roku "Umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Verizone Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu", na skutek zapłaty przez Lanet ceny,

· Na dzień 18 grudnia 2007 roku sieć spółki obsługiwała 1.040 klientów na terenie Wrocławia, a posiadane przez nią zasoby sieciowe umożliwiają łącznie obsługę 5.470 gospodarstw domowych.

Nabycie III:

· 60 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Zielona Burza Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 1.000 złotych za jeden udział i łącznej wartości nominalnej 60.000 złotych za wszystkie udziały, które to udziały reprezentują 100% kapitału zakładowego oraz uprawniają do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników,

· łączną cenę za wszystkie udziały ustalono na kwotę 455.040,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych), to jest 7.584,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote) za jeden udział,

· Nabycie udziałów nastąpiło w wykonaniu zawartej przez Lanet ze zbywającymi w dniu 18 grudnia 2007 roku "Umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Zielona Burza Sp. z o.o. z siedzibą

we Wrocławiu", na skutek zapłaty przez Lanet ceny,

· Na dzień 18 grudnia 2007 roku sieć spółki obsługiwała 598 klientów na terenie Trzebnicy, a posiadane przez nią zasoby sieciowe umożliwiają łącznie obsługę 2.430 gospodarstw domowych.

Nabycie IV:

· 1.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą 3VNet Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 50 złotych za jeden udział i łącznej wartości nominalnej 50.000 złotych za wszystkie udziały, które to udziały reprezentują 100% kapitału zakładowego oraz uprawniają do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników,

· łączną cenę za wszystkie udziały ustalono na kwotę 394.450,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych), to jest 394,45 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 45/100) za jeden udział,

· Nabycie udziałów nastąpiło w wykonaniu zawartej przez Lanet ze zbywającymi w dniu 18 grudnia 2007 roku "Umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą 3VNet Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu", na skutek zapłaty przez Lanet ceny,

· Na dzień 18 grudnia 2007 roku sieć spółki obsługiwała 665 klientów na terenie Brzegu, a posiadane przez nią zasoby sieciowe umożliwiają łącznie obsługę 2.800 gospodarstw domowych.

Spółki, których udziały zostały nabyte są operatorami sieci osiedlowych i świadczą usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla klientów na terenie Wrocławia, Brzegu i Trzebnicy k/Wrocławia. W tym celu wykorzystuje technologię FastEthernet, co w praktyce oznacza łącze umożliwiające każdemu klientowi korzystanie z przepustowości do 100 Mb/s. Na dzień 18 grudnia 2007 roku spółki świadczyły łącznie usługi dla 3.560 klientów, a posiadane przez nie zasoby sieciowe umożliwiają łącznie obsługę ponad 14.000 gospodarstw domowych.

W przypadku Nabycia I zbywającymi byli: Panowie Tomasz Chrzanowski, Tomasz Wójcik i Wojciech Dąbrowski; w przypadku Nabycia II: Pan Jarosław Kaciuba; w przypadku Nabycia III: Pani Agata Sala i w przypadku Nabycia IV: Panowie Krzysztof Kleczyński i Artur Urbanowicz.

Nabyte udziały stanowią aktywa o znacznej wartości, gdyż stanowią 100% kapitału zakładowego jednostek, których udziały stanowią przedmiot tych aktywów finansowych. Nabycie aktywów opisanych w niniejszym raporcie nastąpiło ze środków własnych Lanet i stanowi inwestycję długoterminową.

Pomiędzy Netią i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Netię a zbywającymi opisane aktywa nie zachodzą żadne powiązania, poza wynikającymi z faktu, że część ze zbywców udziałów jest odbiorcą usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Netię.

Opisane w niniejszym raporcie nabycie udziałów jest konsekwentną kontynuacją realizacji strategii Netii, która zakłada zdobycie miliona klientów usług szerokopasmowych w ciągu trzech lat, między innymi dzięki zakupowi lokalnych sieci osiedlowych. W tym roku, Netia zakłada przekroczenie liczby 210 tysięcy klientów szerokopasmowego Internetu i zdobycie pozycji największego dostawcy usług szerokopasmowych wśród alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych.

Podstawa prawna:

Art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt. 1) w związku z §2 ust. 5 i §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, Nr 209, poz. 1744).