Raport bieżący nr 84/2007

Nabycie udziałów w spółkach internetowych (nabycie aktywów o znacznej wartości)

Tytuł raportu: Nabycie udziałów w spółkach internetowych (nabycie aktywów o znacznej wartości)
Data: 21.12.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 84/2007

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że Lanet Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Lanet"), spółka zależna Netii, w dniu 21 grudnia 2007 roku nabyła aktywa o znacznej wartości, tj. udziały w następujących spółkach telekomunikacyjnych:

Nabycie I:

· 56 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Ozimek Net Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 1.000 złotych za jeden udział i łącznej wartości nominalnej 56.000 złotych, które to udziały reprezentują 100% kapitału zakładowego oraz uprawniają do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników,

· łączną cenę za wszystkie udziały ustalono na kwotę 256.500,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych).

· Nabycie udziałów nastąpiło w wykonaniu zawartej przez Lanet ze zbywającym w dniu 19 grudnia 2007 roku "Umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Ozimek Net Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu", na skutek zapłaty przez Lanet 69% ceny. Pozostała część ceny zostanie zapłacona przez Lanet po spełnieniu przez Sprzedawcę warunków określonych w umowie sprzedaży udziałów.

· Na dzień 21 grudnia 2007 roku sieć spółki, której udziały zostały nabyte obsługuje 513 klientów na terenie Ozimka k/Opola, a posiadane przez nią zasoby sieciowe umożliwiają obsługę 3.240 gospodarstw domowych.

Nabycie II:

· 3.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Ikatel Telekom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 50 złotych za jeden udział i łącznej wartości nominalnej 150.000 złotych, które to udziały reprezentują 100% kapitału zakładowego oraz uprawniają do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników,

· łączną cenę za wszystkie udziały ustalono na kwotę 532.000,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),

· Nabycie udziałów nastąpiło w wykonaniu zawartej przez Lanet ze zbywającym w dniu 20 grudnia 2007 roku "Umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Ikatel Telekom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu", na skutek zapłaty przez Lanet 80% ceny. Pozostała część ceny zostanie zapłacona zgodnie z harmonogramem powiązanym z organicznym przyrostem liczby klientów tej spółki.

· Na dzień 21 grudnia 2007 roku sieć spółki, której udziały zostały nabyte obsługuje 572 klientów na terenie Wrocławia, a posiadane przez nią zasoby sieciowe umożliwiają obsługę 3.220 gospodarstw domowych.

Spółki, w których udziały zostały nabyte są operatorami sieci osiedlowych i świadczą usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla klientów na terenie Wrocławia i Ozimka k/Opola. W tym celu wykorzystują technologię FastEthernet, co w praktyce oznacza łącze umożliwiające każdemu klientowi korzystanie z przepustowości do 100 Mb/s. Na dzień 21 grudnia 2007 roku spółki świadczą łącznie usługi dla 1.085 klientów, a posiadane przez nie zasoby sieciowe umożliwiają łącznie obsługę 6.460 gospodarstw domowych.

W przypadku Nabycia I zbywającymi byli: Gandalf Spółka Jawna K.Kaczmarek i I.Łomzik; w przypadku Nabycia II: Pan Tadeusz Krysmalski.

Nabyte udziały stanowią aktywa o znacznej wartości, gdyż stanowią 100% kapitału zakładowego jednostek, których udziały stanowią przedmiot tych aktywów finansowych. Nabycie aktywów opisanych w niniejszym raporcie nastąpiło ze środków własnych Lanet i stanowi inwestycję długoterminową.

Pomiędzy Netią i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Netię a zbywającymi opisane aktywa nie zachodzą żadne powiązania, poza wynikającymi z faktu, że sprzedawca udziałów w Ozimek Net Sp. z o.o. korzysta z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Netię.

Nabycie udziałów w Interbit jest konsekwentną kontynuacją realizacji strategii Netii, która zakłada zdobycie miliona klientów usług szerokopasmowych w ciągu trzech lat, między innymi dzięki zakupowi lokalnych sieci osiedlowych.

Jednocześnie Netia dokonuje sprostowania informacji podanej w raporcie bieżącym nr 82/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku. W danych dotyczących nabycia przez Lanet udziałów w Inet Sp. z o.o. zostało błędnie podane imię jednego ze sprzedawców; było podane: "Tomasz Chrzanowski", a powinno być: "Grzegorz Chrzanowski".