Raport bieżący nr 85/2007

Nabycie aktywów o znacznej wartości

Tytuł raportu: Nabycie aktywów o znacznej wartości
Data: 21.12.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 85/2007

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 21 grudnia 2007 roku Internetia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Internetia"), spółka zależna Netii, nabyła od osób fizycznych Panów Marcina Szwedy, Krzysztofa Ruszkowskiego, Łukasza Wiśniewskiego, Juliana Feya, Marcina Kussowskiego i Dariusza Włodarskiego (dalej "Sprzedawcy") łącznie 25 udziałów w spółce Interbit Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie (dalej "Interbit") o łącznej wartości nominalnej 250.000 złotych, stanowiących 100% kapitału zakładowego i dających 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Interbit (dalej "Udziały"), za łączną kwotę 3.438.782,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote), to jest 137.551,28 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 28/100) za jeden udział.

Interbit jest operatorem sieci osiedlowych i świadczy usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla klientów na terenie Tczewa. W tym celu wykorzystuje technologię FastEthernet, co w praktyce oznacza łącze umożliwiające każdemu klientowi korzystanie z przepustowości do 100 Mb/s. Na dzień 19 grudnia 2007 roku sieć Interbit obsługiwała 3.246 klientów, a posiadane przez spółkę zasoby sieciowe umożliwiają obsługę około 13.300 gospodarstw domowych.

Nabycie Udziałów nastąpiło w wykonaniu zawartej przez Internetię ze Sprzedawcami w dniu 19 grudnia 2007 roku "Umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Interbit Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie" na skutek zapłaty przez Internetię ceny.

Udziały stanowią aktywa o znacznej wartości, gdyż stanowią 100% kapitału zakładowego Interbit. Nabycie aktywów opisanych w niniejszym raporcie nastąpiło ze środków własnych Internetii i stanowi inwestycję długoterminową.

Pomiędzy Netią i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Netię a zbywającymi opisane powyżej aktywa nie zachodzą żadne powiązania.

Nabycie udziałów w Interbit jest konsekwentną kontynuacją realizacji strategii Netii, która zakłada zdobycie miliona klientów usług szerokopasmowych w ciągu trzech lat, między innymi dzięki zakupowi lokalnych sieci osiedlowych.

Podstawa prawna:

Art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt. 1) w związku z §2 ust. 5 i §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, Nr 209, poz. 1744).