Raport bieżący nr 86/2007

Nabycie udziałów w spółce Uni-Net sp. z o.o. (nabycie aktywów o znacznej wartości)

Tytuł raportu: Nabycie udziałów w spółce Uni-Net sp. z o.o. (nabycie aktywów o znacznej wartości)
Data: 27.12.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 86/2007

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 27 grudnia 2007 roku Netia nabyła od Motorola Inc. z siedzibą w Schaumburg, Illinois, USA (dalej "Sprzedawca") 164.661 udziałów w spółce Uni-Net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Uni-Net") o łącznej wartości nominalnej 8.233.050 złotych, stanowiących 37,8% kapitału zakładowego Uni-Net i dających 37,8% głosów na zgromadzeniu wspólników Uni-Net (dalej "Udziały").

Udziały nabyte zostały na podstawie umowy kupna udziałów zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Netią w dniu 21 grudnia 2007 roku. Cena nabycia udziałów wynosi 7.100.000 złotych.

Udziały stanowią aktywa o znacznej wartości, gdyż stanowią 37,8% kapitału zakładowego Uni-Net. Nabycie aktywów opisanych w niniejszym raporcie nastąpiło ze środków własnych Netii i stanowi inwestycję długoterminową.

Na dzień 30 września 2007 r., tj. na dzień ostatnio opublikowanego raportu kwartalnego Netii,

pozycja "środki pieniężne i ich ekwiwalenty" wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Netia zawierała kwotę 16,4 mln zł wykazaną przez jej jednostkę zależną Uni-Net. Wartość ceny nabycia spółki Uni-Net odzwierciedla w istotnym stopniu powyższe saldo środków pieniężnych.

W dniu nabycia Netia była wspólnikiem Uni-Net z udziałem wynoszącym 62,2% w kapitale zakładowym Uni-Net i dającym prawo do 62,2% głosów. W efekcie nabycia Udziałów Netia posiada 100% kapitału zakładowego Uni-Net i 100% głosów w kapitale.

Podstawa prawna:

Art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt. 1) w związku z §2 ust. 5 i §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, Nr 209, poz. 1744).