Raport bieżący nr 64/2006

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za II kwartał i I półrocze 2006 roku

Tytuł raportu: Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za II kwartał i I półrocze 2006 roku
Data: 09.08.2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 64/2006

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za II kwartał i I półrocze 2006 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia") przekazuje niniejszym śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Netia SA na dzień 30 czerwca 2006 roku sporządzone zgodnie ze standardami rachunkowości zatwierdzonymi przez Unię Europejską (zwanymi dalej "MSSF UE") w angielskiej wersji językowej. Załączamy również tłumaczenie na język angielski komentarza do raportu półrocznego, którego wersja polska stanowi część skonsolidowanego raportu półrocznego (formularz PSr).

Ponadto Spółka przekazuje komunikat prasowy zawierający wybrane dane zamieszczone w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Netia SA za I półrocze 2006 roku. W załączeniu Spółka przedstawia zarówno wersję oryginalną, angielską, jak i jej tłumaczenie na język polski. W razie rozbieżności między wersją angielską i polską, wersja angielska będzie wiążąca.

Równocześnie Spółka przekazuje w formacie formularzy systemu ESPI następujące raporty okresowe:

- skonsolidowany raport półroczny wraz ze skróconym raportem jednostkowym za pierwsze półrocze 2006 roku (formularz PSr), sporządzony zgodnie z MSSF UE,

- skonsolidowany raport kwartalny za drugi kwartał 2006 roku zawierający również skrócony kwartalny raport jednostkowy (formularz QSr), sporządzony zgodnie z MSSF UE.