Raport bieżący nr 67/2006

Informacja o nabyciu akcji Netii

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Netii
Data: 13.09.2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 67/2006

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Netii SA ("Spółka") informuje, że w dniu 12 września 2006 r. otrzymał zawiadomienie złożone w imieniu Third Avenue Management LLC o wzroście zaangażowania powyższego funduszu, działającego na rzecz swoich klientów, powyżej poziomu 14% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, w wyniku rozliczenia w dniu 8 września 2006 r. transakcji nabycia akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Third Avenue Management LLC posiada 55.539.769 akcji Spółki, co stanowi 14,27% jej kapitału zakładowego i uprawnia do 55.539.769 głosów stanowiących 14,27% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed transakcją Third Avenue Management LLC posiadał 54.731.154 akcje Spółki, co stanowiło 14,06% jej kapitału zakładowego i uprawniało do 54.731.154 głosów stanowiących 14,06% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 70 w związku z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).