Raport bieżący nr 72/2006

Informacja o nabyciu akcji Netii

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Netii
Data: 26.10.2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 72/2006

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Netii SA ("Spółka") informuje, że w dniu 26 października 2006 r. otrzymał zawiadomienie złożone w imieniu Third Avenue Management LLC o wzroście zaangażowania powyższego funduszu, działającego na rzecz swoich klientów, powyżej poziomu 16% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, w wyniku rozliczenia w dniu 23 października 2006 r. transakcji nabycia akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Third Avenue Management LLC posiada 63.770.278 akcji Spółki, co stanowi 16,39% jej kapitału zakładowego i uprawnia do 63.770.278 głosów stanowiących 16,39% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed transakcją Third Avenue Management LLC posiadał 63.291.353 akcje Spółki, co stanowiło 16,26% jej kapitału zakładowego i uprawniało do 63.291.353 głosów stanowiących 16,26% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.