Raport bieżący nr 77/2006

Informacja o zbyciu akcji Spółki

Tytuł raportu: Informacja o zbyciu akcji Spółki
Data: 07.12.2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 77/2006

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Spółka") informuje, że w dniu 7 grudnia 2006 r. otrzymał zawiadomienie od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą, która posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Spółki oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jej rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, w którym poinformowano, że osoba ta w wyniku transakcji sprzedaży zbyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na sesji giełdowej w dniu 6 grudnia 2006 r. 50.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,01 złotych za akcję oraz 50.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,02 złotych za akcję.